افسران - مدافعان حرم

شهید زینبی ابوالفضل شیروانیان دیروز در اصفهان تشییع شد.
اگر آه تو از جنس نیاز است در باغ شهادت باز باز است .