افسران - مدافعان حرم عقیله بنی هاشم  زینب کبری . یا لیتنا کنا معکم
تقریر مقام معظم رهبری بر قرآن اهدائی به خانواده شهید محسن حیدری از مدافعان حرم خانم زینب.