شاهی که بگذرد از نه سپهر اختر او

اگر غلام علی نیست خاک بر سر او

محبت تو بود بر حرام زاده حرام

به نزد انکه حدیث نبی است باور او

محبت شه مردان مجو ز بی پدری

که دست غیر گرفته است پای مادر او

بود به روی زمین قصری از ریاض بهشت

تبارک اله از این روضه مطهر او

من کجا و ثنای تو از کجا هیهات

ثنای انکه خدا گفته و پیمبر او

اگرحلال زاده ای تو شیر پاک خورده ای

بگو تو با صوت جلی                لعنت به دشمن علی