افسران -  یک غفلت تاریخی راجع به دفاعی مقدس!

این اشتباه تاریخی آن است که جنگ تحمیلی در کتابهای درس تاریخ کشورمان جایگاهی ندارد. در واقع بیشتر مطالبی که دانش آموزان ما از کتاب تاریخ معاصر فرا می گیرند شامل زندگی شاهان حکومتهایی نظیر صفویه، قاجار و پهلوی، جنگهای آنان، قراردهایی که امضا کرده اند و به طور کلی اتفاقات مربوط به آنها تا عوامل مربوط به بوجود آمدن انقلاب اسلامی و وقایع مربوط به آن می باشد. به عنوان مثال مطالب متنوعی راجع به جنگهای ایران و روسیه در زمان قاجار، قراردادهای گلستان و ترکمنچای و وقایع زمان مشروطه و اشخاص دخیل در آن در کتاب تاریخ معاصر گنجانده شده است. ولی در همین کتاب مروری سریع بر جنگ تحمیلی انجام شده است و بنابراین مطلب خاصی راجع به عملیاتهایی نظیر فتح المبین، بیت المقدس و یا سرداران جنگ نظیر شهید باکری، شهید همت یا سرداران دیگر دیده نمی شود.
منبع :سایت عمار