افسران -  لحظه لحظه زندگی با شهادت...
بار ها از این که زنده هستم و دارم روی دم اون آدم های بزرگ بازدم می دهم از زنده بودنم خجالت می کشم . خدایا تو خودت می دانید در دل و قلب من چه می گذرد .
در باغ شهادت را بستند ...
اما نه...
راه  بسته نیست
هنوز هم می شود  شد
اما هنوز شرط شهید شدن ،
شهادتانه زیستن است.