افسران - مدافعان حرم عقیله العرب
 شهید خلیل قاسم نصرالله
دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.(شهید مرتضی آوینی)