افسران - یعنی میشه روسنگ قبرمون بنویسند فدایی حضرت زینب(س)
هر چه میخواست دلم از تو برآورده شده

آرزوی به فدایت بشوم مانده هنوز ...