افسران - شهدای حزب الله در دفاع از حریم عقیله بنی هاشم زینب کبری س

حال آن که اهل سلامت دنیا فربه اند و سرخ روی ، شب ها را در خواب غفلت اند و روزها نیز همتشان یک سره وقف تمتع است. (یأکلون کما تأکل انعام) سالک ناسک ، ترک رسوم و عبادت و قیوداحکام کثرات می گوید و این چنین کس را مردمان " بیمار " می خوانند و " مجنون 
شهید حسام علی نسر از فرماندهان حزب الله در نبردهای  سیده زینب دمشق آسمانی شد