افسران - شهدای حزب الله در دفاع از حریم عقیله بنی هاشم زینب کبری س
شهید ذوالفقار حمود از نیروهای حزب الله نیز آسمانی شد تا به جمع ستارگان حزب الله در اسمان افزوده شود و کهکشان حزب الله تنها راهنمای شیعیان باشد. 
شادی روحش صلوات .