افسران - مدافعان حرم عقیله بنی هاشم  زینب کبری . یا لیتنا کنا معکم

شهید عمران ابو علی 
پیکرت بعد از هفته ای برگشت ولی مانند مولایت حسین بدون سر و مانند عباس بدون دست . 
عجب لبیکی به ندای زینب س دادی.