افسران - اگر آه تو از جنس تیاز است  در باغ شهادت باز باز است
شهید محسن حیدری
جاذبه خاک به ماندن می­خواند وآن عهدباطنی به رفتن،عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن...واین هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی وحیرت میان عقل و عشق معنا شود.(آوینی)