شهید حسن شکر ( کمیل )
افسران - شهدای حزب الله در دفاع از حریم عقیله بنی هاشم زینب کبری س
یگر خبر شهادت بچه های حزب الله برای ما عادت شده است . ما دچار چنان روزمرگی شده ایم که رسانه های ما و حتی بچه بسیجی ها به راحتی از کنار اینگونه خبرها می گذرند و در جامعه نیز هیچ بازتابی ندارد . چنان غفلتی بر ما سیطره یافته است که نمی دانم چه حادثه ای باعث بیداری خواهد شد.