افسران - منتظرش بودم اول هاشمی الانم خاتمی
حسن روحانی که صبح دیروز به ملاقات هاشمی رفته بود دیشببه خانه خاتمی رفت تا حمایت خود را از سران اصلی فتنه 88کامل کند