افسران - رای به اصلح...
ماآموخته ایم به اصلح رای دهیم
حتی اگر۷۲نفرباشیم پس به هیچ عنوان از انتخابمان پشیمان نیستیم. 
خدا قوت رفقا