افسران - به قول یکی از دوستان جلیلی، حاج محمود رو در برابر شجریان علم کرد این به نظرم قوی ترین حرکت جلیلی از ابتدا تا کنون بود.. امیدها رو زنده کرد

جلیلی، حاج محمود رو در برابر شجریان علم کرد این به نظرم قوی ترین حرکت جلیلی از ابتدا تا کنون بود.. امیدها رو زنده کرد