افسران - تقوا یعنی رد مهر روی پیشانی‌ات را با تغییر مدل موهایت بپوشانی!! تقوا یعنی من من نکردن در مناظره!

تقوا یعنی رد مهر روی پیشانی‌ات را با تغییر مدل موهایت بپوشانی!! تقوا یعنی من من نکردن در مناظره!