افسران - صوت : برنامه تلویزیونی 30 دقیقه ای دکتر جلیلی شبکه 1 سیما