افسران - پوستر: مقاومت علیه سازش؛ ما ایستاده ایم
افسران - پوستر: مقاومت علیه سازش؛ ما ایستاده ایم