افسران - ضامن آهو ضامن پَرم است

افسران - یا امام رئوف.....