ارباب اگه میخوای با این کارا امتحان کنی باید بگم امتحانت چند درجه ببر بالا تر من بیدی نیستم که با این چیزا بلرزم
من عشقت با این چیزا عوض نمیکنم حتی اگه تو من دوست نداشته باشی که نداری و از من بدت بیاد که میاد